Stadgar

Stadgar för Garphyttans IF

Stadgarna fastställda vid årsmötet 2 februari 2017

Föreningen har sin hemort i Garphyttan, Örebro kommun

Föreningen bildades den 5 april 1929

§ 1 Ändamål

Föreningen har till ändamål att genom utövning av idrott och friluftsliv verka för att höja medlemmarnas fysiska och mentala hälsa och för att skapa god kamrat- och idrottsanda. Före­ningen ska också verka för att alla ska kunna delta i föreningens verksamhet. Föreningen be­står av de sektioner som årsmötet fastställer. 

§ 2. Årsavgift               

Som medlem räknas den, som under året erlagt den av ordinarie årsmöte fastställda årsavgif­ten. Endast huvudstyrelsen har rätt att utesluta medlem. Medlem kan av ordinarie årsmöte kallas till ständig medlem eller till hedersmedlem. Ständig medlem erlägger en engångsavgift, som fastläggs av ordinarie årsmöte. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

§ 3. Medlem

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

• har rätt till information om föreningens angelägenheter,

• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningens or­gan.

• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av för­e­ningen,

• skall betala medlemsavgift samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.

§ 4. Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har för­summat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat före­ningens verksam­het eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från besluts­dagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifråga­sätts. I beslutet skall skälen för detta redovisas samt anges på vilket sätt medlemmen skall kunna överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen sän­das till den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

§ 5. Styrelse               

Föreningens angelägenheter beslutas av en huvudstyrelse, bestående av minst 5 och högst 13 ledamöter.

          Styrelsen utses av ordinarie årsmöte.

          Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.

          Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar perioden 1 januari till 31 december.

§ 6. Styrelsens roll              

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för före­ningens angelägenheter.

Styrelsen skall – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar – svara för före­ningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt §11, och förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant.

Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för för­eningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden för­hinder skall vice ord­föranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördel­ning av ar­betsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreterarens uppgift är att:

 • förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
 • föra protokoll över styrelsens sammanträden,
 • se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett 
 • betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,
 • se till att fattade beslut har verkställts,
 • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassörens uppgift är att:

 • föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar 
 • beslutade avgifter till föreningen,
 • se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl.
 • svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över för­eningens räkenskaper,
 • årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
 • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
 • se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
 •  i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgif­ter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
 • föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs,

se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som förening­ens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga till­hörigheter är försäkrade på ett betryg­gande sätt.

§ 7. Sektionsstyrelser              

För varje sektion utses vid ordinarie årsmöte en sektionsstyrelse, bestående av minst 5 och högst 9 ledamöter. En av dessa väljs till ordförande för sektionen. En person utses att som ledamot, företräda sektionen i huvudstyrelsen.

Sektionsstyrelsen har till uppgift:

 • att konstituera sig samt lämna in en förteckning över sektionens sammansättning till huvudstyrel­sen senast tre veckor efter ordinarie årsmöte
 • att leda sektionens verksamhet och protokollföra de möten sektionsstyrelsen håller.
 • att upprätta förslag till budget och arbetsplan för nästkommande år
 • att upprätta verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för gångna året
 • att anordna tävlingar och matcher och liknande inom respektive specialidrott
 • att på huvudstyrelsens uppdrag medverka till att utföra vissa andra uppdrag och arbetsuppgif­ter av gemensam karaktär

§ 8. Medlemmars roll

Medlem se § 2 får inte utan huvudstyrelsens eller sektionsstyrelsens medgivande representera föreningen utåt. Medlem skall vid representation följa respektive specialförbunds stadgar och regler.

§ 9. Årsmöte

Årsmötet/extra årsmöte, som är förenings högsta beslutande organ, hålls senast under kalen-dervecka 9. Datum för årsmöte beslutas på föregående årsmöte. Kallelse till årsmöte ut­färdas senast fyra veckor före mötet, genom brev till varje medlemshushåll.

Årsmötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar som är närvarande.

Röstberättigad är den som fyllt 13 år före årsmötet och betalat föregående års medlemsavgift.

Motion till ordinarie årsmöte kan avges av enskild medlem eller sektion inom föreningen. Motion skall vara huvudstyrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Huvudstyrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motion.

§ 10. Extra årsmöte             

Styrelse är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av förenings röstberättigade medlemmar begär det. Styrelsen kan också kalla till extra årsmöte på eget ini­tiativ.

§ 11. Revisorer           

Revisorerna ska ha tillgång till räkenskaper, protokoll samt övriga handlingar de anser sig be­höva senast tre veckor före ordinarie årsmöte.

      Revisorerna uppgift är:

 • att granska sektionernas och huvudstyrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper under det gångna året,
 • att till huvudstyrelsen senast två veckor före ordinarie årsmöte överlämna revisions-berättel­sen

§ 12. Årsmötets dagordning              

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma och protokollföras:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av:

a. Mötesordförande

                      b. Mötessekreterare

                      c. 2 protokolljusterare tillika rösträknare

 1. Sektionsstyrelsernas och huvudstyrelsens verksamhetsberättelser
 2. Sektionsstyrelsernas och huvudstyrelsens ekonomiska berättelser
 3. Revisionsberättelse
 4. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 5. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
 6. Fastställande av medlemsavgift

12. Fastställande av arbetsplaner för innevarande år

13. Fastställande av budgetar för innevarande år

14. Val av ledamöter till huvudstyrelsen:      

 1. Ordförande 1 år                                                                        
 2. Kassör         2 år
 3. Sekreterare   2 år
 4. Ev. ytterligare ledamöter 2 år

15. Beslut om vilka sektioner som föreningen ska ha.

16. Fastställande av sektionsordförande och sektionernas styrelser för1 år

17. Val av 2 revisorer samt 1 suppleant för1 år.

18. Val av valberedningsgrupp innefattande 1 ledamot från varje sektion.

      Årsmötet utser valberedningens sammankallande.

19. Övriga val:

 1. En lotteriföreståndare
 2. Automatkommitté
 3. Fritidsgruppsredovisare
 4. Ev. ytterligare val

20. Fastställande av tid och plats för nästa årsmöte

21. Ev. avtackningar och utmärkelser

22. Övrig information

23. Avslutning

§ 13. Omröstning/votering

Beslut fattas med bifallsrop eller votering (öppen eller sluten). Vid votering bestäms utgången (utom i frågor som berörs i § 15) genom enkel majoritet. Vid votering i fråga om personval gäller alltid sluten votering. Vid lika röstetal skall det förslag gälla som biträdes av ordförande vid möte om ordförande är medlem annars avgör lotten. Alla beslut bekräftas genom klubb­slag.                   

§ 14. Protokoll           

Protokoll från ordinarie årsmöte skall inom tre veckor skickas till revisorerna, sektionsstyrel­serna, huvudstyrelsens medlemmar samt hållas tillgängligt för föreningens medlemmar på bl.a. föreningens hemsida.

§ 15. Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen får endast ske om förslaget bifalles med minst 2/3 majoritet vid ordinarie årsmöte och vid ett extra årsmöte, som tidigast hålls efter en månad och bifalls med enkel majoritet vid det extra årsmötet.

Beslut om upplösning måste dessutom bifallas med enkel majoritet vid extra möte som hålls tidigast en månad efter ordinarie årsmöte.

Beslut om upplösning av föreningen skall innehålla föreskrift om användning av föreningens tillgångar för bestämt idrottsfrämjande ändamål och skall omedelbart delges respektive speci­alförbund med bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning samt föreningens stadgar.

§ 16. Stadgarnas giltighet           

Utöver dessa stadgar gäller också Riksidrottsförbundets och respektive specialförbunds stad­gar och föreskrifter.

Skulle dessa stadgar komma i konflikt med ovan nämnda, så gäller i första hand, Riksidrotts­förbundets stadgar, i andra hand specialförbunds stadgar och i tredje hand dessa stadgar.

Styrelsen är kollektivt ansvarig för att stadgarna efterlevs och hålls tillgängliga för föreningens medlemmar.

§ 17. Särskilda frågor             

I frågor som varken finns upptagna i Riksidrottsförbundets, specialförbunds eller dessa stadgar avgör mötet huruvida föreningens ställningstagande skall vara.

Garphyttan den 27 februari 2017